Show menu

Socialni oskrbovalec / oskrbovalka na domu

Ljudska univerza Postojna izvaja na podlagi tematskih sklopov, ki jih predpisuje Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti, 150-urno USPOSABLJANJE S PODROČJA SOCIALNE OSKRBE. To obsega naslednje vsebinske sklope:

 • socialno oskrbovanje na domu,
 • uporabniške skupine in socialno vključevanje uporabnikov,
 • komunikacija,
 • osebna oskrba,
 • gospodinjska pomoč,
 • praktično usposabljanje v Domu upokojencev Postojna in
 • praktično usposabljanje na terenu pod mentorstvom socialnih oskrbovalcev na domu.


Usposabljanje je verificirano pri Socialni zbornici Slovenije.

Komu je usposabljanje namenjeno?

Program je namenjen vsem, ki jih veseli delo z ljudmi, zlasti na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih in drugih oseb s posebnimi potrebami, in bi se želeli zaposliti v tej panogi.

Kako pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo?

Če želite pridobiti poklic socialnega oskrbovalca na domu (NPK), morate izpolnjevati naslednje pogoje:
 • končana osnovna šola,
 • 5 let delovnih izkušenj pri delu z ljudmi ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih idr. oseb s posebnimi potrebami (veljajo tudi neformalne izkušnje: skrb za sorodnike, sosede, prostovoljno delo …),
 • starost najmanj 23 let,
 • opravljen verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe.

Dokumenti, ki morajo biti zbrani v portfoliju:

 • prijavnica v postopek preverjanja in potrjevanja NPK,
 • življenjepis,
 • fotokopija osebnega dokumenta,
 • overjena fotokopija poročnega lista (za ženske),
 • overjena fotokopija zadnjega spričevala,
 • fotokopija potrdila o opravljenem usposabljanju s področja socialne oskrbe,
 • fotokopija potrdil o dodatnih usposabljanjih s področja socialnega varstva,
 • referenčna pisma delodajalcev, strank,
 • slikovno, avdio- ali videogradivo, ki dodatno dokazuje usposobljenost kandidata.

Praktično preverjanje in potrjevanje usposobljenosti

Kandidat, ki izpolnjuje vse pogoje, se lahko udeleži preverjanja znanja pred komisijo, ki jo imenuje Državni izpitni center. S kandidati, ki imajo bogate delovne izkušnje, opravijo člani komisije intervju. Kandidate, ki imajo manj izkušenj, pa čaka praktično preverjanje znanja z zagovorom.

Znanje in spretnosti, ki jih mora imeti socialni oskrbovalec na domu, ter predvidene naloge za preverjanje si lahko ogledate v Katalogu strokovnih znanj in spretnosti.

Preveri Katalog strokovnih znanj in spretnosti
Želim se prijaviti