Show menu

Program devetletne osnovne šole je namenjen vsem, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost, niso pa uspešno končali osnovnošolskega izobraževanja. 

Program vsebuje iste standarde znanja, kot so predpisani za redne učence, vendar se od redne šole v marsičem razlikuje. Prilagaja se predznanju, potrebam in zmožnostim mladostnikov in odraslih. Skuša jim omogočiti, da šolanje zaključijo v najkrajšem možnem času.

Vpis

Pri nas se lahko vpišete v 7., 8. ali 9. razred osnovne šole.

Vpis poteka na sedežu Ljudske univerze Postojna v času uradnih ur. 

Za vpis potrebujete: 

  • spričevalo zadnjega končanega razreda,
  • potrdilo o opravljeni osnovnošolski obveznosti (velja za mlajše od 16 let),
  • poročni list ali listino o spremembi priimka (če ste ga v letih od OŠ spremenili) in
  • izpisek iz matičnega registra o rojstvu.
Želim se prijaviti

Možnosti nadaljnjega izobraževanja

Po uspešno zaključeni osnovni šoli lahko šolanje nadaljujete na kateremkoli programu srednješolskega izobraževanja ali vstopite v postopek za pridobitev katere izmed nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK).

Predmetnik

PREDMET / Število ur 7. razred 8. razred 9. razred
Slovenščina 90 90 90
Matematika 72 72 90
Tuji jezik - angleščina 54 54 54
Likovna umetnost 18 / /
Glasbena umetnost / 18 /
Družba / / /
Geografija 25 20 25
Zgodovina 25 25 25
Domovinska in državljanska kultura in etika / 12 12
Fizika / 25 20
Kemija / 25 20
Biologija / 25 25
Naravoslovje 36 / /
Naravoslovje in tehnika / / /
Tehnika in tehnologija 18 / /
Izbirni predmet 1 - Italijanščina 18 18 18
Izbirni predmet 2 - Račinalništvo:
računalniška omrežja, urejanje besedil
18 18 18

Dodatne informacije prejmete v tajništvu.
T: 05 / 721 12 80
E: lu-postojna@zavod-znanje.si

Želim se prijaviti