Show menu

Kakovost

Skrb za kakovost

Zavedamo se, da je kakovost ponujenih dejavnosti ključni element, na osnovi katerega se posamezniki odločijo za izvajalca izobraževalnih programov. Kakovostne izobraževalne in svetovalne storitve ter zadovoljstvo udeležencev in zaposlenih so zato osnovno vodilo našega dela.


H kakovosti nas vseskozi usmerjajo naši:

Poslanstvo

Naše poslanstvo je zagotoviti generacijam odraslih na Postojnskem uporabna znanja, možnosti za kakovostno vseživljenjsko učenje in ustrezno podporo na njihovi izobraževalni in učni poti. Obenem vidimo svojo vlogo tudi v zagotavljanju vzpodbudnega učnega in delovnega okolja za vse sodelavce naše organizacije.

Vizija

Naša vizija je dodatno okrepiti podobo Ljudske univerze Postojna kot sodobnega andragoškega središča za izobraževanje, svetovanje in vseživljenjsko učenje lokalnega prebivalstva, na nacionalni ravni pa postati prepoznavni kot strokoven in inovativen kolektiv in projektni partner.

Vrednote:

  • strokovnost,
  • prilagodljivost,
  • inovativnost,
  • prijaznost,
  • dostopnost,
  • zanesljivost.

Koncept spremljanja, presojanja in razvoja kakovosti v organizaciji, ki mu sledimo, temelji na strokovnih izhodiščih in smernicah Andragoškega centra Slovenije (model POKI – Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje). Za njegovo uporabo smo se strokovne sodelavke usposobile v letih 2012 in 2013. Metodološko podlago modela predstavlja krog kakovosti, ki se začne z načrtovanjem samoevalvacije, nadaljuje z njeno izpeljavo in presojo dosežkov ter zaključi z načrtovanjem in vpeljavo izboljšav. Samoevalvacijsko poročilo predstavlja enega izmed pogojev za pridobitev Zelenega znaka kakovosti POKI, ki ga dodeljuje Andragoški center.

V letu 2017 smo pridobili usposobljenega svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih. S tem se je naša organizacija priključila nacionalni mreži svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih. Cilj delovanja je vpeljava profesionalnega dela za razvoj kakovosti na Ljudski univerzi Postojna ter rast kakovosti izobraževanja s pomočjo sistematične strokovne podpore, ki jo svetovalec nudi vodstvu, učiteljem in drugim strokovnim delavcem pri načrtovanju, izpeljavi in vrednotenju izobraževanja. Vloga svetovalca je spodbujati, svetovati, opozarjati na kakovost v izobraževalni organizaciji, vendar pa svetovalec ni odgovoren za kakovost v izobraževalni organizaciji.

V aprilu 2017 je kolektiv Ljudske univerze Postojna imenoval Komisijo za kakovost, ki bo sistematično spremljala in ugotavljala kakovost izobraževalnega dela v organizaciji in sodelovala v postopkih notranje presoje kakovosti. Sestavlja jo pet članov, njihov mandat pa traja štiri leta.