Vaša košarica je prazna.

Zavod Znanje Postojna

Od oktobra 2009 Ljudska univerza Postojna deluje kot organizacijska enota Zavoda Znanje Postojna, javnega zavoda za izobraževanje odraslih, šport, kulturo in ostale družbene dejavnosti.

V okviru Zavoda Znanje Postojna delujeta dve organizacijski enoti: Ljudska univerza Postojna in Notranjski muzej Postojna. Kot že samo ime pove, je namen ustanovitve javnega zavoda predvsem v združitvi izobraževanja odraslih, športa, kulture in ostalih družbenih dejavnosti na področju občine Postojne.

Javni zavod je ustanovljen za opravljanje naslednjih dejavnosti, ki jih opravlja v javnem interesu kot javno službo:

 • pripravlja in izvaja programe na področju izobraževanja odraslih,
 • pripravlja, organizira in izvaja druge vrste izobraževanj, seminarjev, predavanj, delavnic, okroglih miz in srečanj,
 • pripravlja, organizira in izvaja dejavnosti na področju pomoči na domu starejšim,
 • izvaja programe in sodeluje pri izvajanju programov na področju športa,
 • izvaja programe in sodeluje pri izvajanju programov na področju kulture in prireditev,
 • omogoča neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo ter multikulturno vzgojo,
 • vključuje se v Evropsko zvezo nacionalnih kulturnih centrov in omogoča mednarodni mladinski turizem,
 • koordinira dejavnosti in prireditve za mladino, ter pridobiva sredstva zanje,
 •  nudi tehnično in organizacijsko pomoč ter svetovanje organizacijam, ki izvajajo dejavnosti za mladino in vodi mladinske dejavnosti ter drugo,
 • upravlja s športnimi, kulturnimi in ostalimi objekti in nepremičninami v mestu Postojna,
 •  opravlja naloge s področja varstva kulturne in naravne dediščine in upravlja z objekti, ki so bili razglašeni za javno infrastrukturo na področju kulture,
 • evidentira, zbira, dokumentira, digitalizira, raziskuje premično in nematerialno dediščino, pomembno za območje občine Postojna,
 • opravlja založniško dejavnost,
 • varuje in hrani zbirke ter ostalo dokumentarno gradivo v skladu s predpisi, standardi in normami muzejske stroke ter jih predstavlja javnosti,
 • postavlja stalne razstave in občasne tematske (študijske in priložnostne) razstave ter skrbi za druge oblike predstavljanja v državi in tujini,
 • vzdržuje strokovno knjižnico za študijske in pedagoške potrebe,
 • oblikovanje celovite turistične ponudbe območja,
 • informiranje obiskovalcev v okviru turistično informacijskih centrov,
 • promocijo turistične ponudbe,
 • sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene promocije,
 • vključevanje aktivnosti turističnih društev s statusom društva, ki deluje v javnem interesu,
 • spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture in naselij,
 • pripravlja strategijo razvoja turizma,
 • pospešuje turistično dejavnost,
 • načrtuje in izvaja marketinške in informacijsko promocijske dejavnosti,
 • organizira in izvaja skupne nastope na sejmih in borzah ter drugih predstavitvah turizma in z njim povezanih dejavnosti doma in v tujini,
 • organizira in izvaja prireditveno dejavnost,
 • organizira in izvaja informacijsko dejavnost,
 • organizira in izvaja stike z javnostjo in skupno ekonomsko propagando,
 •  raziskuje in analizira posamezne turistične trge,
 • spremlja in analizira podatke o turističnem prometu,
 • analizira učinke promocijskih aktivnosti,
 • sodeluje in se povezuje z drugimi turističnimi subjekti,
 • sodeluje in se povezuje s nacionalno turistično organizacijo in z drugimi sorodnimi organizacijami,
 • skrbi za celostno podobo območja, na katerem deluje,
 • organizira in izvaja gospodarske storitve in dejavnosti v povezavi z dejavnostmi s katerimi se ukvarja.

Enota Ljudska univerza Postojna pa izvaja še naslednje naloge:

 • pripravlja in izvaja letni program izobraževanja,
 • pridobiva in izobražuje uporabnike,
 • informacijsko opismenjuje,
 • sodeluje v vseživljenskem izobraževanju,
 • prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje, strokovna predavanja za interesna področja občanov,
 • organizira osnovnošolsko izobraževanje odraslih, izvenšolsko splošno izobraževanje odraslih in mladine,
 • organizira srednješolsko izobraževanje za pridobitev ustreznih verificiranih listin v sodelovanju s pooblaščenimi javnimi zavodi,
 • organizira srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
 • organizira višješolsko izobraževanje in visoko strokovno izobraževanje,
 • opravlja dejavnost vozniških šol.