Show menu

Ime projekta: Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-2019, Primorsko-notranjska regija

Obdobje trajanja: 20. 6. 2016 do 31. 3. 2019
Območje izvajanja: Primorsko-notranjska regija

Vrednost: 302.081,48 EUR
Financerja: Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Ciljna skupina

  • zaposleni prebivalci Primorsko-notranjske regije, s posebnim poudarkom na manj izobraženih in starejših od 45 let;

 

Povzetek projekta

Temeljni cilj projekta je izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiri letna srednja šola oziroma ISCED 1-2) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

Vključeni udeleženci naj bi pridobili temeljne in poklicne kompetence, s poudarkom na razvoju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Omogočena je tudi strokovna svetovalna podpora pred, v samem procesu izobraževanja in po zaključki izobraževanja.

Brezplačni programi za razvoj kompetenc: programe za zaposlene.

Glavne projektne aktivnosti

  • razvijati splošne računalniške in digitalne pismenosti za prijaznejše življenje in boljše komuniciranje v družbi, s poudarkom na pridobitvi osnovnih znanj za uporabo računalniške in digitalne tehnologije,
  • povečati  splošno računalniško pismenost  in omogočiti kar najbolje uporabljati osebni računalnik ter spoznati prednosti njegove uporabe; to omogoči aktivno vlogo v informacijski družbi,
  • izboljšati govorno in pisno zmožnost v slovenskem in tujem jeziku ter izpopolniti bralno ter slušno razumevanje,
  • med udeleženci razvijati zavedanje o medkulturnosti in pomembnosti vseživljenjskega učenja.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega  sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju OP 2014-2022), prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10. 1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10. 1. 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.