Show menu

NPK Računovodja

Ljudska univerza Postojna izvaja na podlagi tematskih sklopov, ki jih predpisuje Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti, 140- ali 200-urno pripravo na preverjanje in potrjevanje NPK računovodja, ki obsega naslednje vsebinske sklope: 

 • organizacija računovodstva in zakonodaja, ki jo mora poznati računovodja,
 • računovodstvo in računovodski predpisi,
 • dolgoročna sredstva in vrednotenje premoženja,
 • stroški poslovanja, odhodki, prihodki,
 • oblikovanje in vodenje evidenc o terjatvah in obveznostih,
 • blagajniško poslovanje,
 • delo na računalniškem programu,
 • vrednotenje in obračun poslovanja,
 • zaključni račun in
 • utrjevanje in preverjanje znanja.

Komu je usposabljanje namenjeno?

Program je namenjen vsem, ki so z različnimi oblikami neformalnega učenja, s priložnostnim delom ali kako drugače usvojili znanje računovodstva in bi želeli pridobiti javno veljavno listino, ki na nacionalni ravni potrjuje njihovo usposobljenost za opravljanje tega poklica. Namenjen je tudi tistim, ki jih poklic računovodje zanima in bi se radi usposobili za delo v računovodstvu ali bi želeli svoje znanje računovodstva le obnoviti in nadgraditi ter se zaposliti v družbah z omejeno odgovornostjo, v zavodih ali (ob zagotovitvi vseh potrebnih pogojev in spoštovanju zakonodaje in predpisov) odpreti svoj s. p.

Udeležba na pripravah ni pogoj za pristop k izpitu za pridobitev NPK, vendar pa povečuje možnosti za uspešen izid izpita.

Kako pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo?

Če želite pridobiti poklic računovodja (NPK), morate izpolnjevati naslednje pogoje:

 • starost najmanj 18 let,
 • zaključena najmanj srednja strokovna ali srednja splošna izobrazba.

Praktično preverjanje in potrjevanje usposobljenosti

Kandidat, ki izpolnjuje vse pogoje, se lahko udeleži preverjanja znanja pred komisijo, ki jo imenuje Državni izpitni center. Način preverjanja predvideva praktično preverjanje z zagovorom.

Znanje in spretnosti, ki jih mora imeti računovodja, ter predvidene naloge za preverjanje si lahko ogledate v Katalogu strokovnih znanj in spretnosti.

Preveri Katalog strokovnih znanj in spretnosti
Vloga za pridobitev certifikata NPK