Show menu

NPK Varuh predšolskih otrok na domu

Ljudska univerza Postojna izvaja na podlagi tematskih sklopov, ki jih predpisuje Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti, 100-urno pripravo na opravljanje preverjanja znanja, ki obsega naslednje vsebinske sklope:

 • varovanje zdravja otroka in upoštevanje varnostnih ukrepov,
 • zagotavljanje varnega, spodbudnega in privlačnega okolja za otroka,
 • ustrezno hranjenje otroka,
 • ustrezno oblačenje, previjanje in umivanje otroka, toaletni trening in navajanje na osebno higieno,
 • ustrezen počitek in spanje otroka,
 • ukrepanje ob pojavih bolezenskih znakov in v nepričakovanih situacijah,
 • varovanje otroka pred zlorabami,
 • spodbujanje otrokovega spoznavnega, socio-emocionalnega in gibalnega razvoja,
 • nega in varstvo otrok s posebnimi potrebami ter podpora pri osebnem razvoju,
 • komunikacija in sodelovanje s starši oz. otrokovo družino.


Usposabljanje obsega kombinacijo teoretičnega in praktičnega izobraževanja. Slednje poteka v Vrtcu Postojna.

Komu je usposabljanje namenjeno?

Program je namenjen vsem, ki želijo opravljati storitev varstva predšolskih otrok na domu. Z letom 2013 se je skladno z novelo Zakona o vrtcih uveljavil pogoj, da se osebe, ki želijo legalno opravljati varstvo predšolskih otrok na domu, vpišejo v register, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Za vpis v register se zahteva pridobitev ustrezne poklicne kvalifikacije.

Usposabljanje sicer ni pogoj za pristop k izpitu za pridobitev želene NPK, pomeni pa temeljito pripravo na izpit in poveča možnost za uspešen zaključek preverjanja znanja na izpitu.

Kako pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo?

Če želite pridobiti certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije varuha predšolskih otrok na domu, morate izpolnjevati naslednje pogoje:

 • zaključena najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba in
 • vsaj 6 mesecev izkušenj pri neposrednem delu z otroki (vodenje otroških skupin, občasno varstvo otrok na domu itd., pri čemer se upoštevajo tudi neformalne oblike varstva: na primer varstvo lastnih in/ali drugih otrok).

Dokumenti, ki morajo biti zbrani v portfoliju:

 • prijavnica v postopek preverjanja in potrjevanja NPK,
 • življenjepis,
 • fotokopija osebnega dokumenta,
 • overjena fotokopija poročnega lista (za ženske),
 • overjena fotokopija zadnjega spričevala,
 • referenčna pisma delodajalcev, strank, sorodnikov,
 • lahko tudi slikovno, avdio- ali videogradivo, ki dodatno dokazuje usposobljenost kandidata.

Praktično preverjanje in potrjevanje usposobljenosti

Kandidat, ki izpolnjuje vse pogoje, se lahko udeleži preverjanja znanja pred komisijo, ki jo imenuje Državni izpitni center. Način preverjanja predvideva pripravo in zagovor strokovne naloge, ki jo kandidat pripravi po izboru komisije, ter praktično preverjanje z zagovorom in obvladovanjem strokovno teoretičnih znanj.

Znanje in spretnosti, ki jih mora imeti varuh predšolskih otrok na domu, si lahko ogledate v Katalogu strokovnih znanj in spretnosti.

Kateri so pogoji za pridobitev statusa varuha predšolskih otrok na domu, si lahko preberete na Državnemu portalu republike Slovenije.

Katalog strokovnih znanj in spretnostiPojdi na Državni portal Republike Slovenije