Show menu

Socialni oskrbovalec / oskrbovalka na domu

Ljudska univerza Postojna izvaja na podlagi tematskih sklopov, ki jih predpisuje Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti, 150-urno USPOSABLJANJE S PODROČJA SOCIALNE OSKRBE. To obsega naslednje vsebinske sklope:

 • socialno oskrbovanje na domu,
 • uporabniške skupine in socialno vključevanje uporabnikov,
 • komunikacija,
 • osebna oskrba,
 • gospodinjska pomoč,
 • praktično usposabljanje v Domu upokojencev Postojna in
 • praktično usposabljanje na terenu pod mentorstvom socialnih oskrbovalcev na domu.


Usposabljanje je verificirano pri Socialni zbornici Slovenije.

Komu je usposabljanje namenjeno?

Program je namenjen vsem, ki jih veseli delo z ljudmi, zlasti na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih in drugih oseb s posebnimi potrebami, in bi se želeli zaposliti v tej panogi.

Kako pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo?

Če želite pridobiti poklic socialnega oskrbovalca na domu (NPK), morate izpolnjevati naslednje pogoje:
 • izobrazba najmanj na ravni SOK 2 (končana osnovna šola),
 • 5 let delovnih izkušenj pri delu z ljudmi ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih idr. oseb s posebnimi potrebami, kar kandidat dokazuje s potrdili, referencami, izjavami,
 • starost najmanj 21 let,
 • opravljen verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe.

Dokumenti, ki morajo biti zbrani v portfoliju:

 • vloga za pridobitev certifikata,
 • ročno pisan življenjepis in Europass CV,
 • izpisek iz rojstne matične knjige
 • preverjena fotokopija poročnega lista (za osebe, ki imajo drug priimek),
 • preverjena fotokopija zadnjega spričevala,
 • preverjena fotokopija dokazil o izpolnjevanju vstopnega pogoja o delovnih izkušnjah,
 • preverjena fotokopija potrdila o opravljenem usposabljanju s področja socialne oskrbe,
 • preverjena fotokopija potrdil o dodatnih usposabljanjih s področja socialnega varstva,
 • referenčna pisma delodajalcev, strank,
 • slikovno, avdio- ali videogradivo, ki dodatno dokazuje usposobljenost kandidata.

Praktično preverjanje in potrjevanje usposobljenosti

Kandidat, ki izpolnjuje vse pogoje, se lahko udeleži preverjanja znanja pred komisijo, ki jo imenuje Državni izpitni center. S kandidati, ki imajo bogate delovne izkušnje, opravijo člani komisije intervju. Kandidate, ki imajo manj izkušenj, pa čaka praktično preverjanje znanja z zagovorom.

Zavod Znanje Postojna, OE Ljudska univerza Postojna, bo naslednje preverjanje znanja razpisala, ko bodo pristojne službe potrdile možnost opravljanja preizkusov za NPK na nacionalni ravni.

Znanje in spretnosti, ki jih mora imeti socialni oskrbovalec na domu, ter predvidene naloge za preverjanje si lahko ogledate v Katalogu strokovnih znanj in spretnosti:

Preveri Katalog strokovnih znanj in spretnosti
Vloga za pridobitev certifikata NPK