Show menu

Osnovna šola za odrasle

Program devetletne osnovne šole je namenjen vsem, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost, niso pa uspešno končali osnovnošolskega izobraževanja. 

Program vsebuje iste standarde znanja, kot so predpisani za redne učence, vendar se od redne šole v marsičem razlikuje. Prilagaja se predznanju, potrebam in zmožnostim mladostnikov in odraslih. Skuša jim omogočiti, da šolanje zaključijo v najkrajšem možnem času.

Vpis

Pri nas se lahko vpišete v 5., 6., 7., 8. in 9. razred.  

Vpis poteka na sedežu Ljudske univerze Postojna v času uradnih ur. 

Za vpis potrebujete: 

  • spričevalo zadnjega končanega razreda,
  • potrdilo o opravljeni osnovnošolski obveznosti (velja za mlajše od 16 let),
  • poročni list ali listino o spremembi priimka (če ste ga v letih od OŠ spremenili) in
  • izpisek iz matičnega registra o rojstvu.

Možnosti nadaljnjega izobraževanja

Po uspešno zaključeni osnovni šoli lahko šolanje nadaljujete na kateremkoli programu srednješolskega izobraževanja ali vstopite v postopek za pridobitev katere izmed nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK).

Predmetnik

PREDMET / ŠTEVILO UR 5. razred 6. razred 7. RAZRED 8. RAZRED 9. RAZRED
Slovenščina 110 90 90 90 90
Matematika 90 72 72 72 90
Tuji jezik - angleščina / 72 54 54 54
Likovna umetnost 9 9 18 / /
Glasbena umetnost 9 9 / 18 /
Družba 36 / / / /
Geografija / 25 25 20 25
Zgodovina / 25 25 25 25
Domovinska in državljanska kultura in etika / / / 12 12
Fizika / / / 25 20
Kemija / / / 25 20
Biologija / / / 25 25
Naravoslovje / 25 36 / /
Naravoslovje in tehnika 36 / / / /
Tehnika in tehnologija / / 18 / /
Izbirni predmet 1 - Italijanščina / 15 18 18 18
Izbirni predmet 2 - Računalništvo:
računalniška omrežja, urejanje besedil/
/ 15 18 18 18

Dodatne informacije prejmete v tajništvu.
T: 05 / 721 12 80
E: lu-postojna@zavod-znanje.si