Show menu

Kakovost

Skrb za kakovost

Koncept spremljanja, presojanja in razvoja kakovosti, ki mu sledimo v naši organizaciji, temelji na strokovnih izhodiščih in smernicah Andragoškega centra Slovenije (model POKI – Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje). Za njegovo uporabo smo se strokovne sodelavke usposobile v letih 2012 in 2013. Metodološko podlago modela predstavlja krog kakovosti, ki se začne z načrtovanjem samoevalvacije, nadaljuje z njeno izpeljavo in presojo dosežkov ter zaključi z načrtovanjem in vpeljavo izboljšav. Samoevalvacijsko poročilo predstavlja osrednji dokument v samoevalvacijskem ciklusu.

Že v  letu 2009 smo v delovanje Svetovalnega središča Postojna, ki ga koordiniramo, vpeljali model sistematičnega razvijanja in presojanja kakovosti v svetovalni dejavnosti.

V letu 2017 se je naša organizacija priključila nacionalni mreži svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih. Cilj tega je vpeljava profesionalnega dela za razvoj kakovosti na Ljudski univerzi Postojna ter rast kakovosti izobraževanja s pomočjo sistematične strokovne podpore, ki jo svetovalec nudi vodstvu, učiteljem in drugim strokovnim delavcem pri načrtovanju, izpeljavi in vrednotenju izobraževanja. Vloga svetovalca je spodbujati, svetovati, opozarjati na kakovost v izobraževalni organizaciji.

V tem letu smo pričeli intenzivneje in bolj načrtno graditi notranji sistem kakovosti, ki nam omogoča redno in sistematično skrb za zagotavljanje kakovosti naših storitev. Zato smo imenovali Komisijo za kakovost, ki sistematično spremlja in ugotavlja kakovost izobraževalnega dela v organizaciji in sodeluje v postopkih notranje presoje kakovosti. Sestavlja jo pet članov, njihov mandat pa traja štiri leta. Ob tem smo po programu ACS usposobili in imenovali svetovalca za kakovost. Skrb za kakovost smo umestili v temeljne strateške dokumente organizacije.

V letu 2018 smo dosegli prve zunanje potrditve poglobljenega dela na tem področju. ACS nam je podelil pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, ki ga lahko uporabljamo do leta 2021. Ta nam pomeni pomembno priznanje in spodbudo za nadaljnji razvoj področja kakovosti. Delo v tekočem letu nadaljujemo v obliki izpolnjevanja obveznosti izobraževalnih organizacij za izobraževanje odraslih, ki jih predpisuje novi zakon o izobraževanju odraslih in v obliki sodelovanja v aktivnostih nacionalnega omrežja svetovalcev za kakovost.

Novo vlogo za pridobitev Zelenega znaka kakovosti načrtujemo vložiti leta 2022.

H kakovosti nas vseskozi usmerjajo:

Poslanstvo

Naše poslanstvo je zagotoviti generacijam odraslih na Postojnskem uporabna znanja, možnosti za kakovostno vseživljenjsko učenje in ustrezno podporo na njihovi izobraževalni in učni poti. Obenem vidimo svojo vlogo tudi v zagotavljanju vzpodbudnega učnega in delovnega okolja za vse sodelavce naše organizacije.

Vizija

Naša vizija je dodatno okrepiti podobo Ljudske univerze Postojna kot sodobnega andragoškega središča za izobraževanje, svetovanje in vseživljenjsko učenje lokalnega prebivalstva, na nacionalni ravni pa postati prepoznavni kot strokoven in inovativen kolektiv in projektni partner.

Vrednote

  • strokovnost,
  • prilagodljivost,
  • inovativnost,
  • prijaznost,
  • dostopnost,
  • zanesljivost.

Sestavine notranjega sistema kakovosti Ljudske univerze Postojna