Show menu

Komisija za kakovost

Komisija za kakovost je osrednje jedro notranjih procesov kakovosti, saj skrbi za usklajeno in povezano delovanje notranjega sistema kakovosti. Deluje kot motivator, načrtuje in organizira dejavnosti, ki jih v sodelovanju z drugimi deležniki na področju kakovosti  tudi izpeljuje.Komisija opravlja naslednje naloge:

Komisija pripravlja:

OE Ljudska univerza Postojna je komisijo za kakovost s štiriletnim mandatom imenovala v letu 2017. Novi zakon o izobraževanju odraslih pa izobraževalnim organizacijam v zvezi z delovanjem komisije za kakovost nalaga novo obveznost, in sicer da se njeno sestavo, mandat in naloge formalno opredeli v internem aktu. V letu 2018 je bil oblikovan Pravilnik o komisiji za kakovost Ljudske univerze Postojna, ki je skladen z 68. členom novega zakona, na podlagi pravilnika pa bomo imenovali novo komisijo za kakovost, ki jo bo potrdil svet zavoda Zavoda Znanje Postojna.

V februarju 2021 je bilo na seji zavoda potrjeno imenovanje komisije za kakovost, ki bo v tej sestavi delovala do leta 2025. Komisija redno deluje v skladu s svojimi nalogami in pristojnostmi.