Show menu

Zaključili smo šestletni projekt, a s pridobljenimi kompetencami nadaljujemo s svetovalno dejavnostjo za zaposlene v okviru javne mreže

1. 4. 2022

Temeljni cilj projekt je bil v Primorsko-notranjski regiji razvijati dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene po modelu ISIO pred vključitvijo, med in po končanem izobraževanju oz. usposabljanju, vključno z izvajanjem postopkov ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. Ciljne skupine, vključene v projekt so bili delodajalci in zaposleni prebivalci regije, s posebnim poudarkom na manj izobraženih in starejših od 45 let.

Zaposleni, njihove sposobnosti, znanja in zavzetost, so namreč nenadomestljiv člen in vrednost, ki jo je s strokovno svetovalno podporo pomembno zaznavati, spodbujati, krepiti in razvijati. Projekt, sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, je naši ljudski univerzi ter podjetjem v lokalnem okolju omogočil številne aktivnosti, sodelovanja in povezovanja, ki bodo nedvomno pomembna vez in izhodišče tudi v prihodnje, predvsem pa dober zgled vsem tistim organizacijam, ki bi svojo pozornost rade namenile področju razvoja zaposlenih. Gre eno pomembnejših naložb, naložbo v znanje.

Učinke šestletnega projekta na Ljudski univerzi Postojna ocenjujemo kot uspešne, saj so dosegli svoj namen. S projektom smo nedvomno pripomogli k povečanju kompetenc, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Delodajalce smo ozaveščali o pomenu izobraževanja, usposabljanja in razvoja ključnih kompetenc zaposlenih na delovnih mestih. Širili smo koncept učečih se podjetij in delodajalcem nudili podporo pri uvajanju koncepta v podjetje. Ljudska univerza je v okviru projekta sodelovala s podjetji in zavodi iz celotne Primorsko-notranjske regije. Izoblikovala se je povezanost in mreža podjetij in zavodov, s katerimi se redno sodeluje. V svetovalni proces je bilo do konca marca vključenih 721 svetovancev, izpeljali smo 786 svetovalnih obravnav in dosegli, da se je 615 odraslih vključilo v izobraževanje ali nadaljnje usposabljanje, kar pomeni razvoj kompetenc, nadgradnjo znanj na istem delovnem mestu ali prekvalifikacijo za drugo delovno mesto.

»Hiter tehnološki razvoj in tempo življenja, ki nam ga narekuje vsakdan, najbolj vpliva na ranljive zaposlene, zatorej je potrebno nadaljevati z dejavnostmi, ki bodo omilile ta prepad. Z vztrajnostjo, prilagodljivostjo, predvsem pa sodelovanjem in upoštevanjem vrednot zaposlenih si bomo na Ljudski univerzi Postojna še naprej prizadevali za individualen pristop in prilagajanja konkretnim potrebam podjetij z namenom, da opolnomočimo njihove zaposlene z novimi znanji in kompetencami, saj z razvojem zaposlenih večamo tudi vrednost podjetij.« Tina Bazjako, vodja OE Ljudska univerza Postojna