Show menu

Ljudska univerza Postojna še naprej nosi Zeleni znak kakovosti

1. 4. 2022

Zeleni znak kakovosti predstavlja izobraževalno organizacijo, ki sistematično skrbi za svojo kakovost in kakovost svojih storitev v izobraževanju odraslih. Namenjen je motiviranju izobraževalnih organizacij ter strokovnjakov za načrtnost in sistematičnost pri presojanju in razvijanju kakovosti lastnega dela. S podeljevanjem znaka se organizacijam, ki izobražujejo odrasle, pomaga pri izgradnji, ohranjanju in razvoju njihovih notranjih sistemov kakovosti. 

Ljudska univerza Postojna je že od leta 2018 nosilka Zelenega znaka kakovosti, ki v organizaciji izkazuje skrb za kakovost storitev in s tem zadovoljstvo udeležencev izobraževanja odraslih, zaposlenih ter ostalih sodelujočih. Znak trenutno uporablja 36 organizacij v Sloveniji, ki izobražujejo odrasle.

Za potrebe pridobitve certifikata je naša Ljudska univerza Postojna vzpostavila skrbno zasnovan notranji sistem kakovosti, ki sestoji iz raznolikih aktivnosti, s katerimi prispevamo k prijetnejšemu delovnemu okolju in vzdušju pa tudi pogojem, ki vplivajo na delo in izvedbo izobraževalnih aktivnosti.

Po triletnem obdobju smo v marcu, na podlagi priložene vloge in dokazil ter doseganja meril, po presoji ocenjevalcev, ponovno dosegli vse opredeljene standarde kakovosti, s čimer se je Ljudski univerzi Postojna podaljšala pravica uporabe Zelenega znaka Kakovosti do leta 2025. Znak kakovosti podeljuje Andragoški center Slovenije, ki jeskrb za kakovost v  našiorganizaciji ocenil kot odlično, saj smo pri točkovanju meril dosegli vseh 10 obveznih točk in skupaj 18 točk od možnih 18-ih točk.

»Zelen znak kakovosti je potrditev, da se zaposleni na Ljudski univerzi Postojna resnično zavedamo pomena, ki ga ima zagotavljanje kakovosti pri našem vsakodnevnem delu. Vodi nas prepričanje, da si odrasli v naši regiji zaslužijo kakovostne izobraževalne storitve. Naš notranji sistem kakovosti smo zastavili načrtno in sistematično. V ta namen imamo vzpostavljeno komisijo za kakovost, izvajamo različne aktivnosti za presojanje kakovosti in poglobljene samoevalvacije, smo del nacionalne mreže svetovalcev za kakovost, metodično uvajamo izboljšave na evalviranih področjih in spremljamo napredek. Rezultat so vse bolj uspešni in zadovoljni udeleženci, zunanji sodelavci, partnerji in zaposleni«, Erika Švara, svetovalka za kakovost na Ljudski univerzi Postojna