Show menu

Svetovanje 2016-2022

Osnovni podatki o projektu

Ime projekta: Svetovanje 2016–2022, Primorsko-notranjska regija

Obdobje trajanja: 20. 6. 2016 do 31. 3. 2022
Območje izvajanja: Primorsko-notranjska regija

Vrednost: 342.000,00 EUR
Financerja: Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Ciljni skupini:

  • zaposleni prebivalci Primorsko-notranjske regije, s posebnim poudarkom na manj izobraženih (največ V. stopnja izobrazbe) in starejših od 45 let;
  • delodajalci v Primorsko-notranjski regiji.

Povzetek projekta

Temeljni cilj: v Primorsko-notranjski regiji razvijati dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene po modelu ISIO pred vključitvijo, med in po končanem izobraževanju oz. usposabljanju, vključno z izvajanjem postopkov ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. S tem bomo pripomogli k povečanju kompetenc, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

V času trajanja projekta bomo v svetovalni postopek vključili najmanj 720 zaposlenih. 75 % izmed teh se bo vključilo v katero izmed oblik izobraževanja, usposabljanja ali certificiranja.

Delodajalce bomo ozaveščali o pomenu izobraževanja, usposabljanja in razvoja ključnih kompetenc zaposlenih na vseh delovnih mestih. Širili bomo koncept učečih se podjetij in delodajalcem nudili podporo pri uvajanju koncepta v podjetje.

Glavne projektne aktivnosti:

  • vzpostavitev informativno-svetovalne dejavnosti, ki bo zagotavljala ustrezno panožno in prostorsko pokritost v regiji ter zagotavljala strokovno in kakovostno svetovalno podporo,
  • sodelovanje s podjetji v regiji,
  • izvajanje svetovanja po modelu ISIO in usmerjanje zaposlenih k nadaljnjemu izobraževanju ali usposabljanju,
  • izvajanje postopkov ugotavljanja in vrednotenja predhodno pridobljenih znanj, kompetenc in spretnosti za zaposlene,
  • promocija projektnih aktivnosti,
  • usposabljanje in izpopolnjevanje svetovalnih delavcev,
  • spremljanje in evalvacija.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega  sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju OP 2014-2022), prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10. 1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10. 1. 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.