Show menu

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022 (TPK)


Ime projekta: Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018–2022, Primorsko-notranjska regija

Obdobje trajanja: od 14. 9. 2018 do 31. 10. 2022

Območje izvajanja: Primorsko-notranjska regija

Vrednost: 539.811,66 EUR

Financerja: Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Ciljna skupina:

Odrasli prebivalci Primorsko-notranjske regije, s posebnim poudarkom na manj izobraženih in starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, študenta ali dijaka.

Povzetek projekta:

Temeljni cilj projekta je izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiri letna srednja šola oziroma ISCED 1-2) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

Vključeni udeleženci naj bi pridobili temeljne in poklicne kompetence, s poudarkom na razvoju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Omogočena je tudi strokovna svetovalna podpora pred, v samem procesu izobraževanja in po zaključku izobraževanja.

Glavne projektne aktivnosti:

          -  razvijati splošno računalniško in digitalno pismenosi za prijaznejše življenje in boljše komuniciranje v družbi s poudarkom na pridobitvi osnovnih znanj za uporabo računalniške in digitalne tehnologije;
          - povečati splošno računalniško pismenost in omogočiti kar najboljšo uporabo osebnega računalnika ter spoznati prednosti njegove uporabe - ta znanja omogočajo aktivno vlogo v informacijski družbi;
          - izboljšati govorno in pisno zmožnost v slovenskem in tujem jeziku ter izpopolniti bralno ter slušno razumevanje ter
          - med udeleženci razvijati zavedanje o medkulturnosti in pomembnosti vseživljenjskega učenja.


Programi:

1. Program priprave na opravljanje izpita iz slovenskega jezika

2. Usposabljanje za življenjsko uspešnost - Beremo in pišemo skupaj (UŽU-BIPS)

3. Program priprave na strokovna izpita iz upravnega postopka ZUP

4. Računalniško digitalno opismenjevanje

5. Tečaji tujih jezikov (italijanščina, angleščina in nemščina)

6. Usposabljanje za uporabo načel HACCP sistema

7. Program priprave na ECDL

8. Program priprave na NPK (nacionalno poklicno kvalifikacijo)

9. Program priprave na opravljanje izpitov iz tujih jezikov

10. Začetna integracija priseljencev ZIP

11. Računalniška pismenost za odrasle

12. Sporazumevanje v slovenskem jeziku

13. Pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne izobraženosti

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega  sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.


Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje. 

Več na: www.eu-skladi.si