Show menu

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-2019

Ime projekta: Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016–2019, Primorsko-notranjska regija

Obdobje trajanja: 20. 6. 2016 do 31. 3. 2019
Območje izvajanja: Primorsko-notranjska regija

Vrednost: 302.081,48 EUR
Financerja: Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Ciljna skupina:

  • zaposleni prebivalci Primorsko-notranjske regije, s posebnim poudarkom na manj izobraženih in starejših od 45 let.

 

Povzetek projekta

Temeljni cilj projekta je izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiri letna srednja šola oziroma ISCED 1-2) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

Vključeni udeleženci naj bi pridobili temeljne in poklicne kompetence, s poudarkom na razvoju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Omogočena je tudi strokovna svetovalna podpora pred, v samem procesu izobraževanja in po zaključku izobraževanja.

Brezplačni programi za razvoj kompetenc: programe za zaposlene.

Glavne projektne aktivnosti:

  • razvijati splošne računalniške in digitalne pismenosti za prijaznejše življenje in boljše komuniciranje v družbi, s poudarkom na pridobitvi osnovnih znanj za uporabo računalniške in digitalne tehnologije,
  • povečati  splošno računalniško pismenost  in omogočiti kar najbolje uporabljati osebni računalnik ter spoznati prednosti njegove uporabe; to omogoči aktivno vlogo v informacijski družbi,
  • izboljšati govorno in pisno zmožnost v slovenskem in tujem jeziku ter izpopolniti bralno ter slušno razumevanje,
  • med udeleženci razvijati zavedanje o medkulturnosti in pomembnosti vseživljenjskega učenja.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega  sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju OP 2014-2022), prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10. 1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10. 1. 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.