Show menu

Socialna aktivacija

Osnovni podatki o projektu

Ime projekta: Javni razpis za sofinanciranje projektov "Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije"

Obdobje trajanja: 21. 5. 2018 do 31. 12. 2019
Območje izvajanja: občini Postojna in Pivka

Vrednost: 93.000,00 EUR
Financerja: Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Ciljne skupine:

  • odrasli upravičenci/prejemniki denarne socialne pomoči,
  • odrasle osebe s kompleksno socialno problematiko, ki niso prejemniki denarne socialne pomoči,
  • osebe, ki so na podlagi Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13,32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT) vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive

Podatki o projektu

Namen projekta je razvoj in izvajanje programa socialne aktivacije, ki bo s svojim celostnim pristopom vplival na socialno vključenost oseb iz ciljne skupine ter na povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti.

Ključni cilj projekta je razvoj in izvajanje programa socialne aktivacije, ki bo s svojimi ukrepi in aktivnostmi na celovit način prispeval k reševanju problema socialne izključenosti in tveganja revščine za osebe iz ciljnih skupin. Cilj je tudi spodbujanje socialne vključenosti oseb iz ciljne skupine ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji.

Specifični cilj in rezultat projekta je povečanje deleža oseb iz ciljne skupine, ki bodo po koncu programa vključene v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev. Za doseganje tega rezultata, morata biti v času izvajanja projekta dosežena naslednja specifična cilja:

a)     osebam iz ciljne skupine ponuditi dostopen, raznolik in kakovosten program socialne aktivacije, ki jim bo omogočil:

-       razvoj socialnih veščin in spretnosti,

-       dvig funkcionalnih kompetenc za vključenost v družbo,

-       pridobitev znanj in informacij, ki vodijo k razširitvi socialnih stisk in težav, ki pogosto spremljajo stanje dolgotrajne brezposelnosti,

-       osebni razvoj, krepitev moči in motiviranost za ponovno aktivacijo na trgu dela/za njihovo približevanje na trg dela,

-       aktivni pristop k reševanju socialne in zaposlitvene situacije,

-       dvig uporabnih znanj za izboljšanje možnosti za vstop na trg dela.

b)     okrepiti povezovanje različnih deležnikov v lokalnem okolju, ki se aktivno ukvarjajo z osebami iz ciljnih skupin.


Kratek opis socialne aktivacije

V okviru projekta se izvedeta 2 (dva) programa socialne aktivacije, ki sta razdeljena v 3 (tri) module. Vsak od dveh posameznih programov traja 6 (šest) mesecev in v vsak program je vključenih 15 (petnajst) posameznikov. Projekt traja eno leto, v katerega je skupno vključenih 30 (trideset) oseb.

Modul I: Uvodni modul

Čas trajanja: 1 mesec v obsegu najmanj 138 ur, pri čemer mora biti posamezni udeleženec vključen v skupinski del modula I. najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu.

Način dela: vodeni pogovori v skupini in dodatno individualno delo z udeleženci.

Modul II. – Izvedbeni modul

Čas trajanja: 4 mesece v obsegu najmanj 480 ur, pri čemer mora biti posamezni udeleženec vključen v modul II. najmanj 6 ur dnevno, 5 dni v tednu.

Način dela: pričetek z delovno okupacijo, tečaji računalništva in tujega jezika, z različnimi delavnicami, telesno aktivnostjo in družabnimi srečanji.

Modul III. - Izhodni modul

Čas trajanja: 1 mesec v obsegu najmanj 138 ur, pri čemer mora biti posamezni udeleženec vključen v skupinski del modula III. najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu.

Način dela: izvedba skupinsko vodenih pogovorov, individualnih razgovorov, motivacijske delavnice na temo iskanja izhodov in obisk strokovnih delavcev Zavoda za zaposlovanje in delodajalcev.

Operacijo delno sofinancirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine« in 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«.

Kontakt:

Helena Bizjak vodja projekta

T: +386 (0)64 / 179 970

E: helena.bizjak@zavod-znanje.si