Show menu

Izobraževanje - pomembna dejavnost tudi v kmetijstvu

Projekt Izobraževanje o sonaravni živinoreji in okolju, ki ga v partnerstvu izvajamo izobraževalne ustanove in lokalne kmetije se preveša v zadnjo leto izvedbe.

Kljub razmeram v preteklem letu, smo partnerji (vodilni partner je OE Ljudska univerza Postojna, sodelujoči partnerji pa še Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Ljudska univerza Ilirska Bistrica ter pet partnerskih kmetij z območja Postojne in Pivke - kmetija Aleš in Andrej Sedmak, kmetija Danilo Sojer, kmetija Sandi Tomšič, kmetija Uroš Benec, kmetija Timotej Kovač) ohranjali nenehen stik in v prvem letu izvedli vse načrtovane delavnice in oglede dobrih praks, z izjemo strokovne ekskurzije na Hrvaškem ter dnevov odprtih vrat, kar je načrtovano v tem letu. V okviru projekta smo v letu 2020 tako izvedli enajst strokovnih izobraževanj, delavnic in ogledov dobrih praks v okviru izobraževalnega modela za sonaravno živinorejo. Prav tako je izobraževalnim delavnicam o kmetovanju, hrani in okolju, na kmetijah prisostvovalo deset ranljivih/ ciljnih skupin kot so osnovnošolci, člani U30, DSO, VDC, PUMO, ŠENT.

Partnerji smo z izvedbo projekta zelo zadovoljni, saj je bilo v projekt v prvem letu izvajanja vključenih približno 240 predstavnikov strokovne javnosti in tudi 180 udeležencev različnih ciljnih skupin. Skozi projekt utrjujemo zavedanje pomena sonaravnega kmetovanja, hkrati pa tudi med strokovno javnostjo krepimo usposobljenost in širimo nova znanja na tem področju. Kot smo že večkrat izpostavili je namreč namen projekta, ki je financiran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, povečati kompetence in znanja na kmetijah, obenem pa tudi okrepiti zavedanje  javnosti o vrednosti hrane in pomenu takšnega kmetovanja za ohranjanje okolja.

Glede na to, da se projekt zaključi v oktobru 2021, imamo partnerji v mesecih, ki prihajajo, veliko željo izpeljati vse načrtovane aktivnosti. Predvsem gre v tem obdobju za dogodke, kot bodo dnevi odrtih vrat na kmetijah ter zaključna prireditev, ki bodo na voljo širši javnosti, kar bo pomemben prispevek k utrjevanju in zavedanju vrednot, kako pomembna je povezava vsakdanjega življenja z naravo in nenazadnje s pridelki, ki jih dnevno uživamo in je zato pomembno, da so le-ti vzgojeni sonaravno. V obdobju, ki je pred nami, bomo partnerji veliko pozornosti namenili izsledkom, povzetkom ter vzpostavitvi vseh pomembnejših dognanj, ki smo jih skozi projekt uspešno in res kakovostno preizkusili ter s tem pridobili pomembne informacije za vzpostavitev izobraževalnih modelov, ki bi se dejansko lahko uveljavili, tudi na ravni celotne države. Izobraževanje je namreč ključ do novih znanj pa tudi povezovanja in nadgradnje dejavnosti, tudi v kmetijstvu, kar dokazujemo tudi z našim projektom.

Spremljajte naše aktivnosti, zagotovo vas bomo povabili na vse naše dogodke, ki jih v prihajajočih mescih načrtujemo!